நடன மரபும் – நித்திய சுமங்கலி வாழ்வும்

Abstract :

நடன மரபும் – நித்திய சுமங்கலி வாழ்வும் என்னும் இக்கட்டுரை நித்திய சுமங்கலிகள் பற்றிய சில தகவல்களை தொரிந்து கொள்ளும் முறையாக இக்கட்டுரை வரையப்படுகின்றது. பல்வேறு ஆய்வுக்குரிய விடயமாக தேவதாசி வாழ்வியல் முறை காணப்படுகின்றது. தேவதாசிகள் பற்றி இந்தியாவில் பல்வேறு விதமான நூல்கள் வெளிவந்துள்ளன. ஆங்கிலத்தில் பலர் இது பற்றி பல்வேறு நூல்களை  தந்துள்ளனர்.Women of Pride Hardcover–Import, by Lakshmi Vishwanathan, Nityasumangali: Devadasi Tradition in South India Paper back by S. C. Kersenboom Story,Unfinished Gestures Paperback– 2014 by Davesh Soneji போன்ற நூல்கள் தேவதாசி மரபு பற்றிய ஆய்வு விளக்கங்களை தந்துதுள்ளது.

Authors : முனைவர்.மு.சுப்பையா சண்முகசர்மா ஜெயப்பிரகாஷ்

Article :  நடன மரபும் – நித்திய சுமங்கலி வாழ்வும்

Received: 13 May 2018
Accepted: 18 June 2018
Published: 28 June 2018
subaiya-4.pdf